İHALE İLANI
T.C.
AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği

Akbulut, Sırataşlar, Gümüşdamla, İncili, Erikdibi, Çayırköprü ve Çiğdemlik Köyleri Kilitli Parke Taşı Yapım İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat 2
b) Telefon ve faks numarası : 0 458 311 4348 - 0 458 311 4602
c) Elektronik posta adresi (varsa) : aydintepekhgb@windowslive.com

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım işleri 13500 m2 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), 
b) Yapılacağı yer : Aydıntepe İlçesi Akbulut, Sırataşlar, Gümüşdamla, İncili, Erikdibi, Çayırköprü ve Çiğdemlik Köyleri Kilitli Parke Taşı Yapım İşi
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aydıntepe Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.05.2018 - 15:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
b ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
ç ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
d ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
e ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
f ) SGK borcu yoktur belgesi
g ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ı ) Vergi borcu yoktur belgesi
i ) Yer gördü tutanağı
j ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler : 
k ) Banka referans mektubu:
Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler : 
l ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %%50 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. 
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
m ) İsteklinin Organizasyon Yapısı:
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.

Adet:1
Pozisyon:Teknik Personel
Mesleki Ünvan:İnşaat Mühendisi/Mimar
Mesleki Özellik:En az 2 yıl deneyim

n ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.

Kazıcı Yükleyici: 1

Kamyon: 1

Kompaktör: 1

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Her türlü Kilitli Parke Taşı yol yapımı ve (A) Altyapı İşleri V.Grup İşler

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Aydıntepe Köylere Hizmet Götürme Birliği’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500,00.TL TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 29.05.2018 tarih ve saat 12:00’e kadar Aydıntepe Köylere Hizmet Götürme Birliği'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.